Ervaring

 

TRAINING – COACHING – COUNSELING – CONSULTING

Als zelfstandige
Diversen

Nemotiveren (2015 – heden)
Nemotiveren.nl
Jan@Nemotiveren.nl
Samenwerkingsverband Essenciam en ZelfCoachSpel
Leiden – Amsterdam

 • Flexibele programma’s en maatwerk voor zowel profit als not-for-profit
 • Training, coaching en assessment
 • Preventief, curatief en onderhoud
 • Effecten op vitaliteit en veerkracht

ZelfCoachSpel (2013 – heden)
ZelfCoachSpel.info
Jan@ZelfCoachSpel.info
Eigenaar
Amsterdam

 • Empowerment-spel voor zelf-assessment en zelf-coaching
 • Toepassingsvormen voor diverse werkgebieden (organisatie-transities, teamwork, kindertherapie, empowerment-groepen, familie- en gezinsvraagstukken: opvoeding en relatie
 • Preventief en curatief
 • Effecten op zingeving, zelfkennis, zelfwaardering, emotionele ontwikkeling, autonomie, sociale binding

AplusZ Coaching & Counseling (2003 – heden)
AplusZ.nl
Vragen@AplusZ.nl
Eigenaar
Amsterdam

 • ZKM-toepassingen (methodiek voor geleide zelfreflectie en coaching)
 • Helpende en coachende gespreksvoering
 • Zingevingsvraagstukken
 • Effect op welbevinden

KijkenNaarMezelf (2012 – 2015)
Samenwerkingsverband ZKM-collega’s
Noord Holland – Drenthe – Brabant

 • Themagericht werken binnen groepen (opvoeding, eetproblemen, empowerment)

In loondienst
Jongeren, Kinderen & Gezin

Ambulant coachen van vastlopende jongeren (2013)
Care Express
Amsterdam, Zaandam

 • Jongeren in de eigen kracht ondersteunen
 • Nauw samenwerken met thuissituatie en betrokken instanties


Ambulant coachen van gezinnen in de zorg rond kinderen (2012 – 2013)

OpvoedPoli
Amsterdam

 • Gezinsondersteuning bij opvoedingsproblemen
 • Nauw samenwerken met thuissituatie en betrokken instanties
 • Ondersteunen bij multi-problematiek

 

BELEID & ONDERZOEK

Strategisch onderzoek ondersteuningstrajecten jongeren (2013)
Care Express
Zaandam

 • Veldonderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbod, jeugdzorg, onderwijs en training, gemeente en leerplicht voor alternatieve ondersteuningstrajecten in de regio Zaanstad
 • Voorbereiden van samenwerkingsmogelijkheden
 • Rapportage aan directie

Ontwikkeling schoolwerkplan, schoolzorgplan, protocollen (2011 – 2012)
Rebound Zuid Kennemerland
Haarlem

 • Verzamelen van stukken
 • Oriëntatie op wettelijke richtlijnen
 • Inventarisatie van behoeften van leerlingen, ouders en medewerkers
 • Beschrijven van processen vanuit de centrale doelstelling
 • Uitwerken van het definitieve schoolwerkplan, zorgplan en handelingsprotocollen

Tevredenheidsonderzoek time- out voorziening(2010 – 2012)
Rebound Zuid Kennemerland
Haarlem

 • Uitwerken van een enquête voor leerlingen, ouders en scholen
 • Analyse en resultatenrapportage

Veiligheidsbeleid binnen een ZMOK-school (2004 – 2006)
Prof. dr. Gunningschool VSO ZMOK
Haarlem

 • Schoolbreed onderzoek maar emotionele en fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers
 • Rapportage met adviesvoorstel aan directie

 

COöRDINATIE

Coördinator Project Herstart & Op de Rails (2006 – 2008)
Prof. dr. Gunningschool VSO ZMOK
Haarlem

 • Intake en herplaatsing van schooluitvallers
 • Psychologisch en pedagogisch onderzoek opstarten
 • Perspectief bieden middels aangepaste programma’s, zoals stages, behalen van deelcertificaten, etc.
 • Handelingsplannen opstellen
 • Nauwe contacten met alle betrokkenen en instanties
 • Rapportage en financiële administratie

Incidentencoördinator (2004 – 2006)
Prof. dr. Gunningschool VSO ZMOK
Haarlem

 • Coördinatie en -registratie van incidenten in IRIS (incidenten-registratieprogramma)
 • Rapportage en advies aan de directie

ICT-coördinatie Personal Computer (1992 – 1993)
Instituut voor Doven
Sint Michielsgestel

 • Ondersteuning bij invoering van de PC binnen een afdeling voor meervoudig gehandicapte dove volwassenen
 • Toepassingen voor medewerkers en klanten

 

ONDERWIJS

Onderwijs aan VO-leerlingen binnen een time-out voorziening (2008 – 2012)
Rebound Zuid Kennemerland
Haarlem

 • Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en afstromen van leerlingen in het VO
 • AVO-lessen, tekenen en handvaardigheid verzorgen
 • Mentoraat aan leerlingen
 • Werken met EQUIP
 • Nauw samenwerken met betrokken partijen, gezin en instanties

Stagedocent (2006 – 2008)
Prof. dr. Gunningschool VSO ZMOK
Haarlem

 • Leerlingen coachen in hun loopbaaninteresse
 • Met leerlingen toewerken naar werkstages dmv sollicitatietraining
 • Ambulant begeleiden bij stages
 • Contacten onderhouden met stageplekken

Docent Handvaardigheid en Algemene Techniek (1998 – 2006)
Prof. dr. Gunningschool VSO ZMOK
Haarlem

 • Lessen handvaardigheid en algemene techniek voor alle groepen

Docent Rugby (1996-1998)
Technische Universiteit Eindhoven
Eindhoven

 • Verzorgen van trainingen voor studenten aan de TU en Hogescholen in Eindhoven
 • Coachen van wedstrijden

 

DIVERSEN

Als zelfstandige

Sportcoaching & Training
Verantwoordelijk voor technisch beleid en uitvoering bij diverse rugbyverenigingen (1983 – 1998 & 2014 – heden)

 • NRB-coach Klein Oranje (1997 – 1998)
 • Districten damesrugby Midden en Zuid (1993 – 1998)
 • Verenigingen RC Dukes, RC Ducks, ESRC Elephants (1983 – 1998)

Wijnimport (2002 – 2004)
Joie de Vin
Haarlem

 • Co-eigenaarschap in vof
 • Importbedrijfje van wijnen, uit interesse voor bijzondere wijnen

In loondienst

Therapeutisch dagprogramma dove volwassenen met additionele problematiek (1988 – 1998)
Instituut voor Doven
Sint Michielsgestel

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een therapeutisch arbeidsmatig dagprogramma voor dove volwassenen met meervoudige problematiek
 • Het mede vormgeven aan een nieuwe afdeling
 • Opstellen van handelingsplannen in het kader van sociale participatie

Arbeidstraining groenvoorziening (1987)
Orthopedagogisch Instituut Huize de la Salle
Boxtel

 • Arbeidstrainer groenvoorziening voor groep jongeren met leer- en opvoedingsproblemen
 • Onderhoud van tuin en kas

 

NEVENFUNCTIES

Voorzitterschap

Voorzitter Buurtvereniging van der Pek i.o. (2015 – 2016)
Amsterdam

 • Meewerken aan de opzet van een nieuwe buurtvereniging met als doel veiligheid, activering en ontwikkeling in de buurt
 • Toewerken naar verantwoord beheer van de accommodatie

Voorzitter Stichting Ameland Invites (2006 – heden)
Amsterdam

 • Platform voor oudere rugbyers met een warm hart voor de sport
 • Organisatie van evenementen ter binding met de sport

Voorzitter Afdeling Rugby Combivereniging Hazenberg JRC Ducks (1990 – 1991)
Boxtel

OR & Medezeggenschap

Secretaris MZR Prof. dr. Gunningschool VSO (1999 – 2001)
Haarlem

OR-lid VGW Instituut voor Doven (1996 – 1998)
Sint Michielsgestel

 

VRIJWILLIGERSWERK

Huiswerkgroep rekenen en taal voor basisschoolleerlingen (2013 – 2016)
Vrouwenbazaar
Amsterdam Noord

Stagecoach MBO BOL (2014 – 2015)
ROC TOP
Amsterdam

Redactielid onderwijswebsite (2013)
HetKind.org
Driebergen

 

Delen?